0 0
My cart
A causa de l'alta demanda de serveis, els informem que certes franges / dies no admetran comandes.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

INFORMACIÓ PREVIA AL PROCÈS CONTRACTUAL

La presen web www.elfornet.com és propietat de ROSENDO MILÁ, S.L.U. amb CIF B-08121659 i direcció fiscal a BARCELONA (08036), C/ *PROVENÇA, 224, actuant comercialment sota la marca El Fornet.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ROSENDO MILÁ, S.L.U. i l'Usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPD-*GDD) i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis  de la   Societat de la   Informació i de Comerç Electrònic.

ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L'objecte de la web és donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat, així com la venda on-line dels seus productes.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per a rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Com a Usuari o Client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés a les aplicacions mòbils de ROSENDO MILÁ, S.L.U. i la contractació per mitjà d'aquests.

Per a poder realitzar la comanda, l'Usuari haurà de facilitar totes les dades sol·licitades en el procés de compra, que seran necessaris per a atendre correctament l'encàrrec.

L'Usuari és responsable de la veracitat de les dades que faciliti durant el procés de compra online.

No és requisit imprescindible que es registri com a Usuari de la web per a realitzar la compra online, podent accedir com a Usuari convidat. En el cas que desitgi registrar-se, pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web, sent responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Si l'Usuari registrat tingués coneixement d'una situació que comprometi la seguretat de les seves dades personals, a causa de la pèrdua, revelació de les seves claus a un tercer per a accedir a l'àrea privada i l'accés no autoritzat a la seva àrea privada com a Usuari registrat, haurà de posar-ho immediatament en coneixement de ROSENDO MILÁ, S.L.O.

De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPD-*GDD), ROSENDO MILÁ, S.L.U. informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'Usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes. Així mateix, ROSENDO MILÁ, S.L.U. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça BARCELONA (08036), C/ *PROVENÇA, 224 o a través del correu electrònic [email protected].

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'Usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'Usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en deu minuts des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb ROSENDO MILÁ, S.L.U. en el telèfon d'atenció al client 934532649 o mitjançant el correu electrònic [email protected].

Tots els continguts de la web estan en català i espanyol.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà un tiquet de caixa de la comanda.

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent ROSENDO MILÁ, S.L.U. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts a la web, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest. El color del producte, observable en la fotografia, no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Les safates de producte variat no seran sempre idèntiques. Poden variar en funció del producte disponible en el moment de la seva elaboració. Sempre se seleccionaran productes de característiques i preus similars.

PREUS I CODIS DE DESCOMPTE

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Els preus mostrats per a cada producte o servei no inclouen les despeses d'enviament, segur d'enviament o qualsevol altre servei addicional al producte o servei adquirit, tret que clarament s'indiqui el contrari. Qualsevol d'aquestes despeses addicionals que siguin aplicable serà anunciat a l'Usuari abans d'oficialitzar la compra.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats en la web. i aplicats de manera directa pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. L'Usuari admet que la valoració econòmica d'alguns dels productes o serveis oferts podrà variar en temps real. En qualsevol cas, això serà sempre comunicat amb precedència a la formalització de la compravenda.

L'Usuari s'obliga a pagar en el momento de realitzar la comanda, i podrà pagar en qualsevol dels mètodes de pagament especificats. A posteriori al fet que el pagament sigui efectuat, l'Usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s'inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d'enviament sol·licitada i l'adreça de destinació.

L'Empresa podrà proposar periòdicament codis de descompte als seus Usuaris. Aquests descomptes només podran aplicar-se conforme a les regles especificades per ROSENDO MILÁ, S.L.U. respecte a cada codi, i en tot cas els Usuaris només podran utilitzar un únic codi per comanda.

Els usos de codis de descomptes no seran compatibles amb determinades accions promocionals i col·leccions.

DESPESES D’ENTREGA I TRANSPORT

ROSENDO MILÁ, S.L.U. realitza enviaments únicament en les següents poblacions: Barcelona, Sabadell, Sant Cugat del Vallés i Madrid. Les despeses d'enviament s'especificaran en el moment de realitzar la comanda.

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE COMANDA

El client podrà abonar l'import de la seva comanda a través de la següent forma de pagament:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ROSENDO MILÁ, S.L.U.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abono en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de ROSENDO MILÁ, S.L.U. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

ENTREGA DE LA COMANDA

ROSENDO MILÁ, S.L.U. es compromet a lliurar la comanda en un màxim 1 hora, a partir del moment de formalització d'aquest.

L'Empresa lliurarà les comandes en la direcció indicada per l'Usuari en el corresponent formulari de compra o a la botiga de l'Empresa que triï l'usuari.

En el cas de lliurament a domicili, l'Empresa no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament de les comandes no es realitzi a conseqüència que les dades facilitades per l'Usuari siguin falsos, inexactes o incomplets, així com per qualsevol causa imputable a l'Usuari. L'Empresa realitzarà totes les mesures necessàries perquè el lliurament pugui realitzar-se en el termini acordat. L'Empresa considera la confirmació del pagament, per qualsevol dels sistemes que estiguin habilitats, una condició necessària per a poder mantenir els terminis de lliurament. Malgrat això, els terminis que s'indiquin a l'Usuari són una estimació i és possible que variïn per motius de logística o de força major.

El lliurament es considerarà efectuada a partir del moment en el qual l'Empresa o l'empresa de transports contractada per aquest, posi el producte a la disposició de l'Usuari.

DISPONIBILITAT I SUBSITUCIÓ DELS PRODUCTES

La disponibilitat dels productes oferts per ROSENDO MILÁ, S.L.U. pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que ROSENDO MILÁ, S.L.U. actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment.

ROSENDO MILÁ, S.L.U. podrà reemplaçar un producte per un altre de similars característiques o superior. Si l'espai de temps ho permet ROSENDO MILÁ, S.L.U. es posarà en contacte en el número de telèfon facilitat per l'Usuari per a notificar el canvi.

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

Dret de desistiment

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Devolució del producte defectuós i/o erroni

Per a poder procedir a la devolució és imprescindible que el producte no hagi estat consumit i haurà d'estar en la seva caixa original amb la fongui i qualsevol etiqueta que ho acompanyi.

Una vegada aprovada la devolució, si se sol·licita el reemborsament, aquest s'emetrà per l'import total del preu de la mercaderia i se li notificarà per correu de la transacció. Una vegada emès el reemborsament, aquest es farà efectiu en un període de 5-10 dies laborals.

Producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a ROSENDO MILÁ, S.L.U. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

Amb la finalitat de poder verificar el defecte del producte, l'Usuari haurà de posar-se en contacte a través del correu electrònic [email protected] i enviar-nos una foto on es mostri amb claredat el desperfecte.

ROSENDO MILÁ, S.L.U. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Producte erroni

En cas de rebre una comanda que no es correspon amb el que havies comprat, hauràs de posar-te en contacte través del correu electrònic [email protected] i enviar-nos una imatge on es mostri tot el que has rebut i el comprovant de pagament i enviament. Et donarem una solució una vegada verificat el contingut.

En cas que hagis d'enviar el producte, l'Empresa es farà càrrec dels costos d'enviament. En el mateix moment en què es verifiqui que aquesta comanda era erroni, es realitzarà el reemborsament o canvi a l'Usuari afectat.

Reclamacions

Si el Usuari desitja presentar una reclamació, l'establiment de ROSENDO MILÁ, S.L.U. està situat a Barcelona (08036), C/ Provença, 224 o a través del correu electrònic través del correu electrònic [email protected]

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes del client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari. ROSENDO MILÁ, S.L.U. podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de devolució, o fins que el client lliuri justificant de devolució d'aquest, segons que condició es compleixi primer.

JURISDICCIÓ

Així mateix, ROSENDO MILÁ, S.L.U. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'Usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ROSENDO MILÁ, S.L.U. té el seu domicili a Barcelona, Espanya.