0 0
My cart
A causa de l'alta demanda de serveis, els informem que certes franges / dies no admetran comandes.

Política de Privacitat

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: ROSENDO MILÀ, S.L.

NIF: B-08121659

Adreça postal: C /Provença, 224 -08036- Barcelona

Telèfon: 93 453 26 49

Adreça electrònica: [email protected]

Dades de contacte del Responsable de Privacitat: C / Provença, 224- 08036- Barcelona

[email protected]

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors
 • Gestió i comunicació de les consultes al web
 • Captació d'imatges per garantir la seguretat de les persones i béns
 • Realitzar perfils de clients, basat en la seva compra i les comunicacions realitzades, per millorar la seva experiència en la compra
 • Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius, navegació a la web i prospecció comercial
 • Gestionar la participació en concursos o sortejos, si fos necessari

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol•liciti la supressió per l'interessat
 • Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies

Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejats. En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïts. Les dades per a l'enviament de comunicacions i realització de perfils comercials seran conservats fins que es manifesti la voluntat que siguin eliminats.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual i / o comercial
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l'interessat
 • El tractament es realitza d’acord amb l'interès legítim

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

Les dades són cedits a encarregats del tractament per poder donar compliment als serveis demandats pels clients i per al compliment de les obligacions legals.

 • Es tracten dades identificatives.
 • Es tracten dades de compres realitzades i les diferents accions realitzades en la seva relació amb la companyia
 • Es tracten dades d'informació laboral

ELS DRETS DELS INTERESSATS QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ROSENDO MILÀ, SLU està tractant dades personals que li interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol•licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • En determinades circumstàncies que es preveuen a l'article 18 de l'RGPD, els interessats podran sol•licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservessin per l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

COM ES PODEN EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a ROSENDO MILÀ, S.L., C / Provença, 224 -08036- Barcelona
 • Mitjançant un escrit dirigit a ROSENDO MILÀ, SLU a l'adreça de correu electrònic: [email protected].

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.