0 0
My cart
A causa de l'alta demanda de serveis, els informem que certes franges / dies no admetran comandes.

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ROSENDO MILÁ, SLU, con NIF nº B08121659 y domicilio social en la C/ Provença, 224 - 08036 - Barcelona, amb la finalitat de formar part als processos de selecció de personal i/o realitzar l’entrevista com a candidat al lloc de treball, que es porta a terme per part nostra. En compliment amb la normativa vigent, ROSENDO MILÁ, SLU informa que les dades seran conservades:

-Si no ha estat contractat per l’entitat, durant un període màxim d’un any, un cop finalitzat el procés de selecció.

-Si passa a formar part del personal de l’entitat, s’incorporarà al seu expedient laboral.

L’informem que pot contactar amb el Responsable de Privacitat de ROSENDO MILÁ, SLU, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu [email protected] o al telèfon 934532649. Així mateix pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit al mail [email protected].

Solicitem el seu consentiment pel tractament de les seves dades, amb la finalitat d’analitzar el seu perfil, avaluar determinats aspectes de la seva personalitat, analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional i avaluar si és apte pel lloc de treball ofert.

ROSENDO MILÁ, SLU té subcontractat els serveis de selecció de personal amb l’empresa EUROFIRMS ETT SLU con NIF B17880550, per lo que les seves dades seran cedides a l’esmentada empresa.

ROSENDO MILÁ, SLU, ha verificat el correcte compliment de la normativa de Protecció de Dades per part d’EUROFIRMS ETT SLU.

L’informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ROSENDO MILÁ, SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic [email protected]. En aquest sentit, el CANDIDAT disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula en qualsevol moment. L’esmentada revocació no tindrà caràcter retroactiu.

Podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es) per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Para más información, pueden consultar nuestra Política de Privacidad en nuestra página web https://elfornet.com/es/politica-de-privacidad.

Per últim, ROSENDO MILÁ, SLU informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit pel tractament de les dades esmentades anteriorment.