Polí­tica de Privacitat

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: ROSENDO MILÀ, S.L.
NIF: B-08121659
Adreça postal: C / Provença, 224 -08036- Barcelona
Telèfon: 93 453 26 49
Correu electrònic: info@rosendomila.com
Dades de contacte del responsable de Privacitat: C / Provença, 224- 08036- Barcelona info@rosendomila.com

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:
• Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors
• Gestió i comunicació de les consultes al web
• Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i béns

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
• Mentre es mantingui la relació comercial
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que es sol•liciti la supressió per l’interessat
• Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejats
• En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïts

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
• El tractament es realitza en base a una relació contractual i / o comercial
• El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
• Les dades són cedits a encarregats del tractament per poder donar compliment als serveis demandats pels clients i per al compliment de les obligacions legals
• Es tracten dades identificatives
• Es tracten dades d’informació laboral

ELS DRETS DELS INTERESSATS
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ROSENDO MILÀ, SLU està tractant dades personals que li interessin, o no
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol•licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides
• Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
• En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservessin per l’exercici o la defensa de reclamacions
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?
• Mitjançant un escrit dirigit a ROSENDO MILÀ, S.L., C / Provença, 224 -08036- Barcelona
• Mitjançant un escrit dirigit a ROSENDO MILÀ, SLU a l’adreça de correu electrònic: info@rosendomila.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?
• Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades