Avís legal

Aví­s Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ROSENDO MILÀ SLU informa que és titular del lloc web www.elfornet.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ROSENDO MILÀ SLU informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és ROSENDO MILÀ SLU, amb CIF B08121659 i domicili social en C/PROVENÇA 224 08036, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 1100, foli 79, fulla 6598 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@rosendomila.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús és pel lloc web de ROSENDO MILÀ SLU atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ROSENDO MILÀ SLU, totes les condicions d’ús aquí­ establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ROSENDO MILÀ SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà  a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ROSENDO MILÀ SLU per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ROSENDO MILÀ SLU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POL͍TICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ROSENDO MILÀ SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així­ mateix, tampoc garantirà  la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ROSENDO MILÀ SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ROSENDO MILÀ SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ROSENDO MILÀ SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense aví­s previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ROSENDO MILÀ SLU informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals captades per l’empresa, mitjançant els formularis ubicats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ROSENDO MILÀ SLU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així­ mateix, ROSENDO MILÀ SLU informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ PROVENÇA 224 08036, BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ROSENDO MILÀ SLU, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a ROSENDO MILÀ SLU qualsevol variació i que ROSENDO MILÀ SLU té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ROSENDO MILÀ SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a tí­tol enunciatiu, imatges, so, àudio, ví­deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accès i ús, etc.), titularitat de ROSENDO MILÀ SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurí­dic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà  tècnic, sense l’autorització de ROSENDO MILÀ SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ROSENDO MILÀ SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport fí­sic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà  d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ROSENDO MILÀ SLU.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ROSENDO MILÀ SLU es reserva, així­ mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà  per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ROSENDO MILÀ SLU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.